Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 (23 มิ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (01 มิ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (01 มิ.ย. 2565)  
*ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565** (14 ธ.ค. 2564)
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (14 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2564)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (09 พ.ย. 2564)
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ "เขตปลอดบุหรี่" เพื่อเป็นการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราช... (22 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาขุม (01 ก.ย. 2564)
รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) (18 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (29 ก.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (15 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองคลัง (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองช่าง (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในสำนักปลัด (01 ก.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (14 มิ.ย. 2564)
การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก (03 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่น... (21 มิ.ย. 2565)  

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จและการ... (21 มิ.ย. 2565)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัด... (20 มิ.ย. 2565)  

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการควบ... (16 มิ.ย. 2565)

ออกพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอ... (15 มิ.ย. 2565)

ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผ... (15 มิ.ย. 2565)

ลงพื้นที้มอบถุงยังชีพ และ... (15 มิ.ย. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบำ... (15 มิ.ย. 2565)

กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไ... (18 พ.ค. 2565)

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียน... (18 พ.ค. 2565)

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ... (17 พ.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใ... (17 พ.ค. 2565)

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเ... (10 พ.ค. 2565)

เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัค... (05 พ.ค. 2565)

พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน (ผ... (05 พ.ค. 2565)

ดำเนินกิจกรรมจุดคัดกรองใน... (21 ก.พ. 2565)

เตรียมสถานที่จุดคัดกรองใน... (20 ก.พ. 2565)

มอบชุด ppe เจลแอลกอฮอลล์ ... (18 ก.พ. 2565)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ป... (18 ก.พ. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวิสา... (18 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภ... (25 ก.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหน้าฝายห้วยขอนเห็ดบด หมู่ที่ 5 ตำบลนาขุม อำเภอ... (18 ก.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (07 ก.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างห้วยซำเปย(สวนธรรมธัช มีมา) หมู่ที่ 4 บ้านส... (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กเพื่อมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา... (20 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื... (20 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหน้าฝายหลังโรงเรียนบ้านสุมข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลน... (20 มิ.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2565)
ประกาศ(ุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อนัด... (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุม... (06 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำ... (02 มิ.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การชำระภาษี ปี 2564 (21 มิ.ย. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com