Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
*ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565** (14 ธ.ค. 2564)  
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (14 ธ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2564)  
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (09 พ.ย. 2564)
รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) (18 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (29 ก.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (15 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองคลัง (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองช่าง (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในสำนักปลัด (01 ก.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (14 มิ.ย. 2564)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี 2563 (10 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 ม.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ (13 ม.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (25 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานสาธารณสุข สำนักปลัด อง... (20 ม.ค. 2565)  

งานป้องกันฯ ดำเนินการทำคว... (20 ม.ค. 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (20 ม.ค. 2565)  

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสน... (19 ม.ค. 2565)

ร่วมรับฟังการประชุมโครงกา... (19 ต.ค. 2564)

สอบสวนเหตุโรคระบาคสัตว์ ก... (30 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม Big cleaning day ... (29 มิ.ย. 2564)

งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติการ... (27 มิ.ย. 2564)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (24 มิ.ย. 2564)

ร่วมออกหน่วย โครงการ บำบั... (23 มิ.ย. 2564)

สอบสวนเหตุโรคระบาคสัตว์ ก... (21 มิ.ย. 2564)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแ... (17 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่ดำเนินการชี้แจง... (15 มิ.ย. 2564)

สำรวจบ่อบาดาล ทั้ง 7 หมู่... (10 มิ.ย. 2564)

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ... (10 มิ.ย. 2564)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศู... (04 มิ.ย. 2564)

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให... (02 มิ.ย. 2564)

อบต.นาขุม ให้การต้อนรับ น... (01 มิ.ย. 2564)

อบต.นาขุม ดำเนินกิจกรรมปล... (31 พ.ค. 2564)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (26 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (12 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไมาเป็นทางการสมาชิก อบ... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (23 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (สี่ประตู) ทะเบียน กจ ... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหา... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ... (08 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจา... (29 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับประทานอาหารของ อบต.นาขุม โดยวิ... (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (27 ต.ค. 2564)
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศ... (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดห้วยไคร้ ห... (14 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างห้วยม่วง ... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสุม หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า ตำบลน... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ... (07 ต.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การชำระภาษี ปี 2564 (21 มิ.ย. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com
                                                                                                                

                   
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表