Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
งานบริหารงานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2564
ถึง
24 พ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไมาเป็นทางการสมาชิก อบตเเละนายก อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564
ถึง
23 พ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564
ถึง
11 พ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564
ถึง
11 พ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (สี่ประตู) ทะเบียน กจ 6630 อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564
ถึง
27 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564)
27 ต.ค. 2564
ถึง
27 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564
ถึง
27 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับประทานอาหารของ อบต.นาขุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564
ถึง
14 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดห้วยไคร้ หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com