Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
งานบริหารงานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นางจิราภา คำสีทิพย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญเชิด มีเหมือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวนงลักษณ์ จินดาเสน
เลขาสภา อบต.นาขุม
Responsive image
Responsive image
นางพิราวรรณ ยอดดี
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเศรษฐพงษ์ ฉายวงศ์
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 1
Responsive image
นายอนุพงศ์ คำไว
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 2
Responsive image
นายชิด มูลเขียน
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 3
Responsive image
นายธวัชชัย ปัญญาสงค์
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 4
Responsive image
นายยุทธชัย อินทร์สองใจ
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 4
Responsive image
นางสุกัญญา ท้าวน้อย
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมจิตร แสนสุข
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 5
Responsive image
นายประสิทธิ์ ตู้ปล้อง
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวุฒิพงษ์ บุษดี
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 6
Responsive image
นางจีระพันธ์ บอนขุนทด
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 7
Responsive image
นายบุญจันทร์ ฟองพุฒ
สมาชิกสภา อบต.นาขุม หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com