Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม

 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา      4    แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนวัดนาขุม                                  จำนวนนักเรียนประมาณ        77   คน
2.โรงเรียนไทยรัตน์วิทยา 106 (บ้านนาบัว)    จำนวนนักเรียนประมาณ        164   คน
3.โรงเรียนบ้านม่วงชุม                              จำนวนนักเรียนประมาณ         96  คน
(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  5  แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเหล่า                        จำนวนนักเรียนประมาณ       12   คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดห้วยเหล่า                    จำนวนนักเรียนประมาณ       19   คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขุม      จำนวนนักเรียนประมาณ        15   คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม   จำนวนนักเรียนประมาณ       21   คน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมข้าม   จำนวนนักเรียนประมาณ       13   คน
 
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.นาขุม)  1  แห่ง
     -สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม                     2      แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                         7      แห่ง
 
      -อาชญากรรม
        
      -ยาเสพติด
        ปัญหายาเสพติด มีพื้นที่เฝ้าระวังในเขตตำบลนาขุม จำนวน  7  หมู่บ้าน
 
       -การสังคมสงเคราะห์
        องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น “ตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์”


เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 
  -ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านนาขุม 176 176 352 123
2 บ้านห้วยเหล่า 405 350 755 351
3 บ้านม่วงชุม 381 353 734 265
4 บ้านสุมข้าม 230 225 455 176
5 บ้านนาบัว 145 180 325 144
6 บ้านห้วยไคร้ 218 219 437 153
7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 125 103 228 104
  รวม 1,675 1,611 3,286 1,316
             
 
 -ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว        ไร่ข้าวโพด ไร่ถั่วมัน ไร่ถั่วเขียว  สวนมะขามหวาน สวนสัปปะรด 

  -ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำสุม  และอ่างเก็บน้ำ

   -ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7
ยกเว้น หมู่ที่ 7 ใช้ระบบประปาภูเขา
 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
          1.การนับถือศาสนา
           ประชาชน หมู่ที่  1 - 7   ราษฎรส่วนนับถือศาสนาพุทธ
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด   มีจำนวน   4  วัด  ได้แก่                               
1. วัดนาขุม               
2. วัดห้วยเหล่า          
3. วัดม่วงชุม                     
4. วัดสุมข้าม
สำนักสงฆ์   3   แห่ง ได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์บ้านห้วยไคร้    
2. สำนักสงฆ์บ้านนาบัว
3. สำนักสงฆ์บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย
โบสถ์   1   แห่ง ได้แก่
                วัดนาขุม            หมู่ที่ 1 บ้านนาขุม               จำนวน       1  แห่ง
       
          2. ประเพณีและงานประจำปี
        ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
เดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม และ  เดือน กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
 
 
         3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ กลุ่มทอผ้าหมัดหมี่ล้านช้าง  โดยจะผลิตผ้าทอหมัดหมี่ จำหน่าย
        กลุ่มมะขามหวาน  กลุ่มมะขามแก้ว ผลิตและจำหน่าย
       ภาษาถิ่น คือ ภาษาถิ่น (ลาวยวน)

        4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
        สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ กลุ่มทอผ้าหมัดหมี่กี่ล้านช้าง  ผลิตและจำหน่าย
        กลุ่มมะขามแก้ว  ผลิตและจำหน่าย
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
     1.น้ำ
          แหล่งน้ำธรรมชาติ
        ลำห้วย , ลำน้ำ             28            สาย
        บึง ,  หนองน้ำ             12            แห่ง
        ลำเหมือง            2              สาย
        อ่างเก็บน้ำ          1              แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย                  26            แห่ง
        บ่อน้ำตื้น            60            แห่ง
        บ่อโยก                      -               แห่ง
        ระบบประปาหมูบ้าน      9              แห่ง
        ระบบประปาภูเขา 1              แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน            2            แห่ง
 
     2. ป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ
 
     3. ภูเขา
 ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
 
      4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : admin@nakhum.go.th

www.nakhum.go.th