Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
 
         1.การคมนาคมขนส่ง
มีถนนสายหลัก  1  สาย  คือ  ถนนสายบ้านโคก – ห้วยมุ่น  เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268  ถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  และถนนลูกรัง 
หมู่ที่ จำนวน
สายทางรวม (สาย)
ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สาย)
ถนนลูกรัง(สาย) ทางลำลอง
(สาย)
1 8 - 6 3 -
2 12 - 7 5 -
3 16 - 9 7 -
4 13 - 9 4 -
5 12 - 6 6 -
6 10 - 6 4 -
7 9 - 6 3 -
รวม 80 -
 
49 32 -
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล        
ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น        
        
          2.การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  1,316  ครัวเรือน  
 
         3. การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7
ยกเว้น หมู่ที่ 7 ใช้ระบบประปาภูเขา
 
         4. โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ   -    แห่ง
 
 

 
          5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอบ้านโคก ตั้งอยู่ ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : admin@nakhum.go.th

www.nakhum.go.th