Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
งานบริหารงานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัด
Responsive image
นางสาวนงลักษณ์ จินดาเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
Responsive image
พ.จ.อ.พงศธร รัตนโชติคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
Responsive image
นายธิตติธร อ่อนวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางวิลาสินี ดวงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวกัญญาภัทร ทองซิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
ว่าง
นิติกร
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายกิตติพงษ์ คำปล้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
นางปนัสยา เทพจันที
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายธนาวุฒิ ตู้ปล้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายภัทรพล พรมภักดี
คนงานทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข
Responsive image
นายกฤษรานันท์ อินอ่อน
ขับรถยนต์
Responsive image
นายกฤษดา กันยานวล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
Responsive image
นางสาวเกศรา หมอนตอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นางสาววิมาลา บุญมาตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางกรวลัย ชาปัญญา
คนงานทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน
Responsive image
นายแดง ละหม่อม
คนงานทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ ผุยดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com