Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวัยชราพร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (กิจกรรมฝึกอาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า)

18 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลนาขุม

17 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันพืชมงคล”ประจำปี 2565

17 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุที่มีถาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึ่ง

10 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กิจกรรม การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

05 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน (ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา)

05 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดห้วยเหล่า

21 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ดำเนินกิจกรรมจุดคัดกรองในการสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19)ให้กับประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม

20 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เตรียมสถานที่จุดคัดกรองในการสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19)ให้กับประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม

18 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com