Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ตำบลนาขุมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  ประมาณ  ๗  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ  ๑๘๐  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อเขตตำบลบ้านโคก                อำเภอบ้านโคก           จังหวัดอุตรดิตถ์
        ทิศตะวันออก       ติดต่อเขตตำบลห้วยมุ่น         อำเภอน้ำปาด              จังหวัดอุตรดิตถ์
        ทิศตะวันตก ติดต่อเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
        ทิศใต้        ติดต่อเขตตำบลฟากท่า          อำเภอฟากท่า              จังหวัดอุตรดิตถ์
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม  ๘๐ %  มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ มีลำน้ำสายหลัก  คือ ลำน้ำสุม  และมีลำน้ำแยกจากลำน้ำสุม  ประมาณ  ๑๐  สาขา ภูมิอากาศลักษณะร้อนชื้น  แต่ในฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาว  ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม  ของทุกปี   บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
          1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
 
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำสุม อ่างเก็บน้ำ
 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

-น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
        ลำห้วย , ลำน้ำ             28            สาย
        บึง ,  หนองน้ำ             12            แห่ง
        ลำเหมือง            2              สาย
        อ่างเก็บน้ำ          1              แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย                  26            แห่ง
        บ่อน้ำตื้น            60            แห่ง
        บ่อโยก                      -               แห่ง
        ระบบประปาหมูบ้าน      9              แห่ง
        ระบบประปาภูเขา 1              แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน            2            แห่ง
 
- ป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ
 
- ภูเขา
ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : admin@nakhum.go.th

www.nakhum.go.th