Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงในที่ทำงาน
การประหยัดพลังงานในที่ทํางาน ตามอาคารหรือสำนักงานต่างๆ นั้น ตามปกติแล้ว จะต้องมีการใช้พลังงานหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างภายในอาคาร และการใช้อุปกรณ์สำนักงานหลายๆ ชนิด แต่ทั้งนี้ ปริมาณการใช้จะมีมากหรือน้อย ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภท หรือลักษณะของกิจการนั้นๆ ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ รวมทั้งผู้ที่อยู่ภายในอาคารทุกคน ควรมีจิตสำนึกที่ดี และร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน จากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้ใช้กันตามความเหมาะสม และใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้การประหยัดพลังงานในที่ทํางาน ทำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์) การประหยัดพลังงานในที่ทํางานนั้น เรื่องของแอร์หรือระบบปรับอากาศ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยมีหลักที่ควรคำนึงถึง เพื่อช่วยประหยัดไฟ ดังนี้ 1 ให้ทำการปิดแอร์ในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน และปิดก่อนที่จะเลิกงานประมาณ 30 นาที 2. ในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ควรดูตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น ขนาดของห้อง หรือห้องที่ใช้เป็นห้องที่ต้องการความเย็นมากกว่าปกติ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 3. จัดการปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 25 องศา แต่อาจจะน้อยกว่านี้ ในกรณีพื้นที่ใกล้หน้าต่างกระจก หรือในห้องคอมพิวเตอร์ 4. หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของใหญ่ๆ มาวางกีดขวางทางลม 5. ไม่ควรนำต้นไม้มาไว้ในห้องที่เปิดแอร์ หรือนำผ้ามาตาก ภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ 6. ควรจะหมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปเกาะแอร์ จะได้สามารถทำความเย็นได้อย่างเต็มที่ 7. ควรจัดการให้ช่าง มาทำการตรวจระบบของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ตามปกติ ภายในอาคารสำนักงาน จะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แสงสว่าง ดังนั้น จึงมีสิ่งที่ควรคำนึงถึง ดังต่อไปนี้ 1. ภายในสำนักงานควรเลือกใช้หลอดไฟที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED หรือ หลอดฟลูออเรสเซนส์ แทนหลอดไส้ทั่วไป 2. ควรปิดไฟทุกครั้ง ในเวลาพักกลางวัน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้งาน 3. ในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น ให้ถอดหลอดไฟ พร้อมกับบัลลาส และตัวสตาร์ทเตอร์ออกด้วยทั้งหมด 4. ควรทำความสะอาดหลอดไฟ และระบบแสงสว่างอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน ส่วนในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ นั้น มีหลักการง่ายๆ ที่สามารถการประหยัดพลังงาน ในที่ทํางานได้ เช่น 1. เครื่องถ่ายเอกสาร ควรตั้งห่างจากผนังประมาณ 10 ซม. เพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้สะดวก และไม่ควร เปิด-ปิด เครื่องบ่อยๆ เพราะจะทำให้กินไฟเพิ่มมากขึ้น 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ควรจะมีการกำหนดให้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับการทำงาน เช่น การ Turn off Monitor ปิดหน้าจอ , การ Turn off Hard disk เพื่อหยุดการทำงานของตัว harddisk หรือระบบของ System Standby เพื่อปิดหน้าจอแสดงผล และฮาร์ดดิสก์ ซึ่งในส่วนของโหมด System Hibernate นั้น คือการสั่งให้ทำการคัดลอกข้อมูลระบบ ไปยังพื้นที่ที่ว่าง และเตรียมไว้บนฮาร์ดดิสก์ แล้วทำการปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ซึ่งทั้ง 4 โหมดนั้น จะเริ่มต้นทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่อง ในเวลาที่ได้ทำการกำหนดเอาไว้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ เป็นจำนวนไม่น้อย หรือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ก็ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ และเมื่อถึงเวลาต้องใช้งาน ก็ควรใช้งานตามความเหมาะสม หรือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2564