Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาพสังคม
สภาพทางสังคม

 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา      4    แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนวัดนาขุม                                  จำนวนนักเรียนประมาณ        77   คน
2.โรงเรียนไทยรัตน์วิทยา 106 (บ้านนาบัว)    จำนวนนักเรียนประมาณ        164   คน
3.โรงเรียนบ้านม่วงชุม                              จำนวนนักเรียนประมาณ         96  คน
(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  5  แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเหล่า                        จำนวนนักเรียนประมาณ       12   คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดห้วยเหล่า                    จำนวนนักเรียนประมาณ       19   คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขุม      จำนวนนักเรียนประมาณ        15   คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม   จำนวนนักเรียนประมาณ       21   คน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมข้าม   จำนวนนักเรียนประมาณ       13   คน
 
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.นาขุม)  1  แห่ง
     -สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม                     2      แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                         7      แห่ง
 
      -อาชญากรรม
        
      -ยาเสพติด
        ปัญหายาเสพติด มีพื้นที่เฝ้าระวังในเขตตำบลนาขุม จำนวน  7  หมู่บ้าน
 
       -การสังคมสงเคราะห์
        องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น “ตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์”


เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 
  -ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านนาขุม 176 176 352 123
2 บ้านห้วยเหล่า 405 350 755 351
3 บ้านม่วงชุม 381 353 734 265
4 บ้านสุมข้าม 230 225 455 176
5 บ้านนาบัว 145 180 325 144
6 บ้านห้วยไคร้ 218 219 437 153
7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 125 103 228 104
  รวม 1,675 1,611 3,286 1,316
             
 
 -ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว        ไร่ข้าวโพด ไร่ถั่วมัน ไร่ถั่วเขียว  สวนมะขามหวาน สวนสัปปะรด 

  -ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำสุม  และอ่างเก็บน้ำ

   -ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7
ยกเว้น หมู่ที่ 7 ใช้ระบบประปาภูเขา
 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
          1.การนับถือศาสนา
           ประชาชน หมู่ที่  1 - 7   ราษฎรส่วนนับถือศาสนาพุทธ
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด   มีจำนวน   4  วัด  ได้แก่                               
1. วัดนาขุม               
2. วัดห้วยเหล่า          
3. วัดม่วงชุม                     
4. วัดสุมข้าม
สำนักสงฆ์   3   แห่ง ได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์บ้านห้วยไคร้    
2. สำนักสงฆ์บ้านนาบัว
3. สำนักสงฆ์บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย
โบสถ์   1   แห่ง ได้แก่
                วัดนาขุม            หมู่ที่ 1 บ้านนาขุม               จำนวน       1  แห่ง
       
          2. ประเพณีและงานประจำปี
        ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
เดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม และ  เดือน กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
 
 
         3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ กลุ่มทอผ้าหมัดหมี่ล้านช้าง  โดยจะผลิตผ้าทอหมัดหมี่ จำหน่าย
        กลุ่มมะขามหวาน  กลุ่มมะขามแก้ว ผลิตและจำหน่าย
       ภาษาถิ่น คือ ภาษาถิ่น (ลาวยวน)

        4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
        สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ กลุ่มทอผ้าหมัดหมี่กี่ล้านช้าง  ผลิตและจำหน่าย
        กลุ่มมะขามแก้ว  ผลิตและจำหน่าย
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
     1.น้ำ
          แหล่งน้ำธรรมชาติ
        ลำห้วย , ลำน้ำ             28            สาย
        บึง ,  หนองน้ำ             12            แห่ง
        ลำเหมือง            2              สาย
        อ่างเก็บน้ำ          1              แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย                  26            แห่ง
        บ่อน้ำตื้น            60            แห่ง
        บ่อโยก                      -               แห่ง
        ระบบประปาหมูบ้าน      9              แห่ง
        ระบบประปาภูเขา 1              แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน            2            แห่ง
 
     2. ป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ
 
     3. ภูเขา
 ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
 
      4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com