Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ตำบลนาขุมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  ประมาณ  ๗  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ  ๑๘๐  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อเขตตำบลบ้านโคก                อำเภอบ้านโคก           จังหวัดอุตรดิตถ์
        ทิศตะวันออก       ติดต่อเขตตำบลห้วยมุ่น         อำเภอน้ำปาด              จังหวัดอุตรดิตถ์
        ทิศตะวันตก ติดต่อเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
        ทิศใต้        ติดต่อเขตตำบลฟากท่า          อำเภอฟากท่า              จังหวัดอุตรดิตถ์
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม  ๘๐ %  มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ มีลำน้ำสายหลัก  คือ ลำน้ำสุม  และมีลำน้ำแยกจากลำน้ำสุม  ประมาณ  ๑๐  สาขา ภูมิอากาศลักษณะร้อนชื้น  แต่ในฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาว  ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม  ของทุกปี   บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
          1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
 
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำสุม อ่างเก็บน้ำ
 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

-น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
        ลำห้วย , ลำน้ำ             28            สาย
        บึง ,  หนองน้ำ             12            แห่ง
        ลำเหมือง            2              สาย
        อ่างเก็บน้ำ          1              แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย                  26            แห่ง
        บ่อน้ำตื้น            60            แห่ง
        บ่อโยก                      -               แห่ง
        ระบบประปาหมูบ้าน      9              แห่ง
        ระบบประปาภูเขา 1              แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน            2            แห่ง
 
- ป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ
 
- ภูเขา
ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com